Obsah kurzu skupiny B

Vodičský kurz sa skladá z výučby teórie a z praktického výcviku. Prebieha podľa vyhlášky č.45/2016, ktorou sa vykonáva zákon č.93/2005 Z.z. o autoškolách.


Teória (32 vyučovacích hod.) sa skladá:
• Teória vedenia vozidla (3 hod.)
• Zásady bezpečnej jazdy (4 hod.)
• Pravidlá cestnej premávky ( 20 hod.)
• Základy konštrukcie vozidiel a ich údržby ( 2hod.)
• Záverečné opakovanie- preskúšanie z testov ( 3 hod.)


Praktický výcvik (39 vyučovacích hodín) sa skladá:
Výcvik vo vedení vozidla (38 vyučovacích hodín ) sa skladá:
• z výcviku na trenažéri ( 4 hod. )
• z výcviku na náhradnej výcvikovej ploche alebo na autocvičisku ( min.4 hod. )
• praktická jazda v cestnej premávke ( min. 24 hod. )
• FLEXI – flexibilný počet hodín vyučovacích hodín ( 6 hod. ) Flexibilný počet vyučovacích hodín „Flexi“ je počet hodín praktického výcviku, ktorý musí inštruktor autoškoly v rámci II. etapy rozdeliť medzi praktický výcvik na náhradnej výcvikovej ploche a praktický výcvik v cestnej premávke. Toto rozdelenie môže byť individuálne pre každého účastníka vodičského kurzu podľa jeho praktických zručností.

Výcvik v údržbe vozidla ( 1 vyučovacia hodina ).
Výcvik v cestnej premávke možno začať až po absolvovaní výučby teórie vedenia vozidiel a najmenej polovice výučby predpisov o cestnej premávke a zásad bezpečnej jazdy.


Dĺžka kurzu:
Dĺžka kurzu veľkou mierou závisí od Vášho aktívneho prístupu, či frekvencií splátok- ak sa rozhodnete pre splátkový systém za kurz. Avšak plne zaplatený štandardný kurz trvá zvyčajne 8-10 týždňov.


Ukončenie kurzu:
Vodičský kurz môže byť podľa zákona ukončený vtedy, keď absolvujete predpísaný počet hodín teórie a praktického výcviku podľa platných učebných osnov a po absolvovaní kurzu prvej pomoci , najneskôr do jedného roka od dňa začatia kurzu.

Po ukončení kurzu autoškola vydá OSVEDČENIE O ABSOLVOVANÍ VODIČSKÉHO KURZU a môže Vás ísť naplánovať na záverečné skúšky.

„Na skúšku z odbornej spôsobilosti prihlasuje žiadateľa autoškola, v ktorej sa žiadateľ podrobil príprave na vedenie motorového vozidla, prihláška sa podáva orgánu Policajného zboru podľa sídla autoškoly do 6 mesiacov od vydania osvedčenia o absolvovaní kurzu. Termín skúšky určuje orgán Policajného zboru, aby sa skúška vykonala do 30 dní odo dňa prihlásenia žiadateľa na skúšku ”.


Čo treba absolvovať k získaniu vodičského preukazu
• Prihlásiť sa do kurzu v autoškole (vypíšete prihlášku a dostanete tlačivo "žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia", s ktorým pôjdete ku svojmu lekárovi na lekársku prehliadku).
• Pred začiatkom alebo najneskôr v deň začatia kurzu treba do autoškoly doručiť riadne vyplnené tlačivo "žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia" a o výsledku lekárskej prehliadky potvrdené všeobecným alebo praktickým lekárom resp. lekárom pre deti a dorast (podľa zákona môžete byť zaradený do kurzu ak máte od lekára potvrdené, že ste schopný viesť motorové vozidlo).
• Absolvovať vodičský kurz v autoškole na skupinu B (teória + praktický výcvik).
• Absolvovať kurz prvej pomoci (poplatok akreditovanému školiteľovi cca 20€)
• Uhradiť v plnej sume cenu za vodičský kurz.
• Zaplatiť správny poplatok za vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti skúšobným komisárom v zmysle zákona č. 145/95Z.z. o správnych poplatkoch (e-kolok 33€)
• Úspešne zložiť skúšku z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel so skúšobným komisárom - policajtom.
• Podať žiadosť o vydanie vodičského preukazu na oddelení dokladov - Jednotné pracovisko Okresného riaditeľstva PZ v mieste konania záverečnej skúšky alebo v mieste trvalého pobytu (poplatok za vydanie vodičského preukazu e-kolok 6,50€)
🍪